Informacje prawne

Informacje prawne

Informacje prawne
Dane podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych
Nazwa Royo Spain SL (Numer rejestracji podatkowej CIF: B98777246)
Adres fizyczny C/Rio Vinalopó, 69 – 46930 Quart de Poblet (Walencja)
Adres poczty elektronicznej: info@royogroup.com
Telefon Informacje ogólne: +34 961597660

Informacje dla punktów sprzedaży: +34 963897373

Informacje dla użytkowników: +34 961597410

Cel, na który przetwarzane są dane osobowe i okres przechowywania
Kontakt Odpowiedź na pytania skierowane do firmy oraz na wnioski o udzielenie informacji dotyczących produktów i usług
Dane będą przechowywane, dopóki użytkownik nie wyrazi chęci do ich usunięcia
Zatrudnienie Realizacja wewnętrznych procedur mających na celu wybór kandydatów, zarówno bieżących, jak i w przyszłości
Dane będą przechowywane, dopóki kandydat nie wyrazi chęci do ich usunięcia. Maksymalny czas przechowywania danych z CV przez naszą firmę wynosi jeden rok.
Newsletter Subskrypcja newslettera obejmującego wiadomości z sektora mebli łazienkowych dla użytkowników zarejestrowanych przy pomocy poczty elektronicznej
Dane będą przechowywane, dopóki użytkownik nie wyrazi chęci do ich usunięcia
Uprawnienia do przetwarzania danych osobowych
Kontakt / Zatrudnienie / Newsletter Autoryzacja przez użytkownika
Przekazywanie danych
Jednostka(i) przekazująca(e): Kontakt / Zatrudnienie Dane nie będą przekazywane osobom trzecim, bez uszczerbku dla obowiązków wynikających z przepisów prawa
Jednostka(i) przekazująca(e): Newsletter Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych: firmy zajmujące się marketingiem cyfrowym
Egzekwowanie praw
Prawdo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, odmowy ich przetwarzania, żądania ich usunięcia, ograniczenia, przeniesienia, podejmowania automatycznych decyzji Mogą Państwo egzekwować swoje prawa za pomocą następującej metody:

Email na adres rgpd@royogroup.com, do  którego należy dołączyć dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (kopia dokumentu tożsamości lub podobne)

W każdym przypadku mogą Państwo wnieść o pomoc Hiszpańskiej Agencji ds. Ochrony Danych Osobowych za pomocą właściwej strony sieci web

Czas na odpowiedź 1 miesiąc
Więcej informacji
INFORMACJE PRAWNE ROYO SPAIN, SL

Numer rejestracji podatkowej CIF: B98777246

Siedziba spółki: C/Rio Vinalopó, 69 – 46930 Quart de Poblet (Walencja)

Email: info@royogroup.com

Informacje ogólne: +34 961597660

Informacje dla punktów sprzedaży: +34 963897373

Informacje dla użytkowników: +34 961597410

Faks: +34 961920751

Dane rejestrowe Royo Spain, SL: Wpisana do Rejestru  Handlowego w Walencji na folio 195, Tom 189, Księga Spółek, Sekcja 3, Strona 2355, Numer wpisu 1

 

Korzystanie ze strony internetowej:

www.royogroup.com umożliwia dostęp do szeregu informacji i usług (zwanych dalej, „zawartością”) udzielanych przez firmę ROYO SPAIN SL. UŻYTKOWNIK ponosi odpowiedzialność za korzystanie ze strony. Obejmuje ona również rejestry, które są konieczne w celu uzyskania dostępu do określonych usług czy zawartości strony. W przypadku tych rejestrów UŻYTKOWNIK jest odpowiedzialny za podanie prawdziwych i zgodnych z przepisami prawa informacji. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do odpowiedniego korzystania z zawartości strony i usług świadczonych na niej przez ROYO SPAIN i, dla przykładu, lecz nie wyczerpująco, do niewykorzystywania ich w celu (I) realizacji czynności niezgodnych z prawem, nielegalnych lub niezgodnych z dobrym obyczajem i porządkiem publicznym; (II) rozpowszechniania treści o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, pornograficznym, stanowiących pochwałę terroryzmu lub nawołujących do łamania praw człowieka; (III) wywoływania szkód w instalacjach fizycznych czy cyfrowych należących do ROYO SPAIN SL, dostawców firmy czy osób trzecich, wprowadzania do sieci lub rozpowszechniania wirusów informatycznych lub innych instalacji fizycznych czy cyfrowych, które mogłyby wywołać szkody wcześniej wspomniane; (IV) próbowania uzyskania dostępu i, jeśli ten zostanie faktycznie uzyskany, do użytkowania kont poczty elektronicznej innych użytkowników i wprowadzania zmian w ich wiadomościach. Firma ROYO SPAIN SL zastrzega sobie prawo do usunięcia tych komentarzy i wpisów, które będą naruszać prawo do poszanowania godności osób, które będą miały charakter dyskryminujący, ksenofobiczny, rasistowski, pornograficzny, które będą nieodpowiednie dla dzieci czy młodzieży, będą zakłócać porządek publiczny czy bezpieczeństwo lub tych, które w mniemaniu firmy, nie będą odpowiednie w celu ich publikacji ze względu na brak powiązania z tematem. W każdym wypadku firma ROYO SPAIN SL, jako administrator strony internetowej, będzie podejmować czynności w miarę jak najszybciej, w momencie uzyskania informacji dotyczących czynów niezgodnych z niniejszym Regulaminem serwisu lub Polityką prywatności.

 

Polityka w zakresie linków

Strony internetowe, które są powiązane ze stroną, nie podlegają ROYO SPAIN SL i firma ta nie ponosi odpowiedzialności za treści na nich zamieszczone, ani też za treści zamieszczone na stronach z nimi powiązanych, ani za zmiany lub aktualizacje tych stron (bez uszczerbku dla postanowień klauzuli ograniczenia odpowiedzialności). Firma ROYO SPAIN SL jedynie udostępnia Państwu te linki dla Państwa wygody, a umieszczenie linku na stronie nie może być rozumiane jako zatwierdzenie strony internetowej przez ROYO SPAIN SL.

 

Prawo własności intelektualnej:

Firmie ROYO SPAIN SL, jako właścicielowi lub firmie przejmującej, przysługują wszelkie prawa własności intelektualnej i przemysłowe w odniesieniu do jej strony internetowej oraz elementów stanowiących jej zawartość (tytuł, obrazy, dźwięk, audio, wideo, oprogramowanie, teksty; znaki towarowe lub loga, kombinacje kolorystyczne, struktura i wzornictwo, wybór wykorzystanych materiałów, programy informatyczne konieczne w celu jej obsługi, dostępu, wykorzystywania id.), stanowiące własność ROYO SPAIN SL lub licencjodawców firmy. Wszystkie prawa zastrzeżone. Na podstawie postanowień artykułów 8 i 32.1, ustęp drugi, [hiszpańskiego] Dekretu Królewskiego 1/1996, z dnia 14 kwietnia, na mocy którego uchwala się tekst jednolity Ustawy o własności intelektualnej, w celu regulacji, wyjaśnienia i ujednolicenia przepisów prawa, zabrania się odtwarzania, rozpowszechniania i publicznego wyświetlania, w tym w trybie udostępniania, całości lub części zawartości tej strony sieci web na cele handlowe, na dowolnym nośniku i z wykorzystaniem dowolnych środków technicznych, bez uzyskania upoważnienia ze strony firmy ROYO SPAIN SL. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej i przemysłowej przysługujących firmie ROYO SPAIN SL. Wszelkie treści zamieszczone na stronie, zwłaszcza projekt, teksty, obrazy, wideo, wykresy, loga, ikony, przyciski, jak i nazwy handlowe, znaki towarowe lub rysunki czy też inne znaki, które mogłyby stanowić własność przemysłową czy handlową podlegają prawom własności intelektualnej i przemysłowej przysługującym firmie ROYO SPAIN SL. W żadnym wypadku nie należy rozumieć, że następuje udzielenie przyzwolenia na korzystanie z tych praw, rezygnacja z ich posiadania lub też ich przekazanie czy cesja częściowa lub całkowita. Nie następuje przekazanie żadnych praw, a w szczególności praw do wprowadzania zmian, wykorzystywania, reprodukcji, rozpowszechniania lub publicznego wyświetlania wspomnianych treści bez wcześniejszego upoważnienia ze strony firmy ROYO SPAIN SL.

 

Ograniczenie odpowiedzialności:

Firma ROYO SPAIN SL ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe po stronie użytkownika w wyniku korzystania ze strony internetowej, jeśli te szkody powstaną wyłącznie z przyczyn bezpośrednio zależnych od nieprawidłowego postępowania firmy i zostanie udowodnione, że firma nie spełniła wymagań nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa. Do obowiązków użytkownika należy zastosowanie wszelkich środków technicznych służących do nadzorowania zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu oraz mających na celu zapobieganie szkodom, utracie danych i kradzieży danych poufnych. Firma ROYO SPAIN SL zrzeka się odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zakłóceń, wyłączeń, przerw, wirusów informatycznych, awarii lub/i odłączenia tej strony internetowej lub też aparatów lub urządzeń informatycznych należących do użytkowników ze względu na przyczyny niezależne od firmy ROYO SPAIN SL, które mogą wpływać lub opóźniać udzielanie usług lub korzystanie ze strony internetowej oraz zrzeka się odpowiedzialności za opóźnienia czy blokady dostępu spowodowane przez niewydajność czy przeciążenie łącza internetowego i innych systemów oraz zrzeka się odpowiedzialności za niemożliwość świadczenia usług i umożliwiania dostępu ze względu na przyczyny niezależne od firmy ROYO SPAIN SL, zależne od użytkownika, osób trzecich czy od działania siły wyższej. Firma ROYO SPAIN SL zrzeka się odpowiedzialności za brak wiedzy dotyczącej faktu, że czynności lub informacje do nich odsyłające lub zachęcające, dostępne za pośrednictwem linków są bezprawne lub powodują powstanie szkód na mieniu lub prawach osób trzecich, które mogłyby powodować powstanie prawa do uzyskania odszkodowania, natomiast jeśli takową wiedzę posiada, podejmie wszelkie możliwe starania, aby usunąć lub dezaktywować link lub przedmiotową informację.

 

Sąd i prawo właściwe:

Na cele związane z tą umową mają zastosowanie przepisy prawa hiszpańskiego. Wszelkie spory lub wątpliwości związane z interpretacją lub/i wykonywaniem niniejszych warunków podlegają Sądom i Trybunałom w Walencji, a strony zrzekają się prawa do wszczynania jakiegokolwiek innego postępowania.